Kinh tế

Bỏ hóa đơn giấy từ giữa năm 2022

SGGP
Theo Nghị định 123/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 19-10-2020 quy định về hóa đơn, chứng từ, thì kể từ ngày 1-7-2022 chính thức bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử, loại bỏ hóa đơn giấy. 

Theo đó, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nào đã thông báo phát hành các loại hóa đơn đặt in, tự in, hóa đơn điện tử không hoặc có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày Nghị định ban hành vẫn tiếp tục được sử dụng đến ngày 30-6-2022.

Từ nay đến 30-6-2022, cơ sở kinh doanh nào chưa đáp ứng về hạ tầng công nghệ, vẫn tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy thì phải gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo mẫu, cùng với tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu về hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để phục vụ tra cứu dữ liệu về hóa đơn.

Nghị định 123 chỉ bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày 1-7-2022, tuy nhiên, Nghị định cũng khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử trước ngày Nghị định có hiệu lực.

HÀN NI

Tin cùng chuyên mục