Cải cách hành chính

Bộ Công thương tinh giản bộ máy

SGGP
Ngày 30-1, Bộ Công thương cho biết vừa chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 và Nghị quyết Quốc hội về việc tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức các đơn vị trực thuộc. 
Theo đó, Ban cán sự Đảng Bộ Công thương đã thống nhất ban hành nghị quyết quy định tạm thời về số lượng lãnh đạo cấp phòng trực thuộc các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc bộ đảm bảo nguyên tắc: cấp phòng và tương đương có dưới 10 biên chế thì có 1 trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng; phòng và tương đương có từ 10 biên chế trở lên thì có 1 trưởng phòng và không quá 2 phó trưởng phòng.
Bộ Công thương cũng yêu cầu không bổ nhiệm chức vụ hàm trưởng phòng, hàm phó trưởng phòng được hưởng phụ cấp. 

VĂN PHÚC

Tin cùng chuyên mục