Pháp luật

Bỏ 26 thủ tục hành chính về tài nguyên môi trường

SGGPO
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định 1756/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo Quyết định trên, có 6 thủ tục hành chính mới được ban hành; 22 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 26 hành chính bị bãi bỏ.

Nhiều thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động khoáng sản đã được bãi bỏ

Nhiều thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động khoáng sản đã được bãi bỏ

Trong đó, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm: thẩm định, phê duyệt phương cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt); thẩm định, phê duyệt phương cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt). Các thủ tục về chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp; thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; thông báo về việc thay đổi điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường… cũng bị bãi bỏ.

Bên cạnh đó, có 6 thủ tục hành chính mới được ban hành, gồm: chấp thuận miễn kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; thẩm định hồ sơ đề nghị đưa vào hoặc đưa ra khỏi danh mục loài được ưu tiên bảo vệ; cấp giấy phép khai thác loài thuộc danh mục loài được ưu tiên bảo vệ; vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.

Các thủ tục như: thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại; kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án… là những thủ tục được sửa đổi, bổ sung.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục