Khoa học công nghệ

Bình Phước: Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng đi vào hoạt động

SGGPO
Ngày 8-3, thông tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho biết, vừa có quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Đội ứng cứu sự cố).

Đội ứng cứu sự cố có nhiệm vụ thực hiện công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Đội ứng cứu sự cố có nhiệm vụ thực hiện công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Theo đó, quy chế hoạt động quy định về nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, nguyên tắc hoạt động và chế độ của Đội ứng cứu sự cố. Quy chế được áp dụng cho Đội ứng cứu sự cố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh.

Đội ứng cứu sự cố có nhiệm vụ hỗ trợ các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan trong công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng (ATTTM) trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và tổ chức ứng cứu các sự cố ATTTM trên địa bàn tỉnh. Là đầu mối của tỉnh, có nhiệm vụ liên kết, phối hợp với các đơn vị trong mạng lưới ứng cứu sự cố quốc gia (dưới sự điều phổi của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam - VNCERT) trong việc thu thập thông tin, kịp thời cảnh báo sự cố và các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, các nguồn tấn công mạng để các cơ quan, đơn vị chủ động phòng chống, giảm thiểu rủi ro, mất ATTTM. 

Bên cạnh đó, được sự đồng ý (bằng văn bản có ký tên, đóng dấu) của lãnh đạo đơn vị bị sự cố, các thành viên Đội ứng cứu sự cố có quyền truy cập vào hệ thống mạng, hệ thống ứng dụng CNTT, cơ sở dữ liệu, log file để phân tích, truy vết và thực hiện dưới sự giám sát của đơn vị bị sự cố. Báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ứng cứu sự cố và đảm bảo ATTTM trên địa bàn tỉnh. Báo cáo UBND tỉnh, cơ quan điều phối cấp trên (Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nạm - VNCERT) về hoạt động tiếp nhận và xử lý sự cố (định kỳ 6 tháng, 1 năm) hoặc đột xuất theo yêu cầu. 

Hình thức thông báo sự cố, bằng công văn, fax, thư điện tử, nhắn tin đa phương tiện và hình thức báo cáo bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử (có ký tên, đóng dấu hoặc chữ ký số của người có thẩm quyền).

Cơ quan, địa phương khi gặp sự cố không tự khắc phục được cần thông báo hoặc báo cáo sự cố tới thường trực Đội ứng cứu sự cố hoặc thành viên Đội ứng cứu sự cố. Khi phát hiện và nhận thấy sự cố nghiêm trọng, cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm thông báo ngay cho Thường trực Đội ứng cứu sự cố.

BÙI LIÊM

Tin cùng chuyên mục