Xã hội

Bình Phước: Đẩy nhanh tiến độ chương trình giảm nghèo bền vững

SGGP
UBND tỉnh Bình Phước vừa yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 gồm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững giai đoạn 1 (2021-2025).

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 có 10 dự án thành phần, trong đó có 12 tiểu dự án và 33 nội dung, nhiệm vụ.

Theo kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn thực hiện chương trình này là 873,41 tỷ đồng (ngân sách trung ương 793,41 tỷ đồng, ngân sách địa phương 80 tỷ đồng). Năm 2022, nguồn này là 215,713 tỷ đồng (trung ương 195,713 tỷ đồng, địa phương 29,357 tỷ đồng).

Với chương trình giảm nghèo bền vững, tỉnh đã tổ chức giao vốn từ nguồn đầu tư phát triển cho 11 đơn vị cấp huyện, sở, ngành và tương đương là 10,11 tỷ đồng (giai đoạn 2021-2025). Riêng năm 2022 là 876 triệu đồng và vốn từ nguồn đầu tư công của tỉnh, đến nay đã có quyết định phân bổ 64 tỷ đồng cho các đơn vị cấp huyện và tương đương.

TIẾN MINH

Tin cùng chuyên mục