Tự giới thiệu

Bệnh viện quận Bình Tân có thông báo gởi Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ Minh Quân

Về việc thực hiện Hợp đồng số 52/HĐ-BV ngày 1 tháng 11 năm 2019 giữa Bệnh viện quận Bình Tân và Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ Minh Quân, ngày 15-4-2020, Bệnh viện quận Bình Tân có thông báo:

Kính gửi: Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ Minh Quân.

Bệnh viện quận Bình Tân kính mời đại diện hợp pháp Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ Minh Quân đến trụ sở Bệnh viện để làm việc về việc tiếp tục thực hiện Hợp đồng Dịch vụ bảo vệ số 52/HĐ-BV ngày 1 tháng 11 năm 2019 giữa Công ty và Bệnh viện.

Nếu sau 5 (năm) ngày kể từ ngày đăng công báo, đại diện công ty không đến làm việc với Bệnh viện, Công ty không cử nhân sự đến Bệnh viện làm việc theo nội dung hợp đồng đã ký, xem như Công ty đã tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Mọi nghĩa vụ chi trả của Bệnh viện cũng như những thiệt hại của Công ty (nếu có), Bệnh viện hoàn toàn không chịu trách nhiệm.


 

 

BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH TÂN

Tin cùng chuyên mục