Khoa học công nghệ

Ban hành yêu cầu kỹ thuật cơ bản cho sản phẩm UEBA

SGGP
Bộ TT-TT vừa ban hành Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm phân tích và phát hiện hành vi bất thường của người dùng trên mạng (User and Entity Behavior Analytics - UEBA).

Theo đó, Bộ TT-TT khuyến nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động nghiên cứu, phát triển, đánh giá, lựa chọn sản phẩm UEBA khi đưa vào sử dụng trong các hệ thống thông tin cần áp dụng 8 nhóm yêu cầu kỹ thuật cơ bản, gồm: yêu cầu về tài liệu; yêu cầu về quản trị hệ thống; yêu cầu về kiểm soát lỗi; yêu cầu về chức năng cảnh báo…

Việc Bộ TT-TT ban hành yêu cầu kỹ thuật cơ bản cho sản phẩm UEBA nhằm khuyến nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động nghiên cứu, phát triển, lựa chọn, sử dụng sản phẩm an toàn thông tin trong nước áp dụng các yêu cầu kỹ thuật cơ bản cho sản phẩm này, đồng thời tạo chuẩn mực chung với các sản phẩm an toàn thông tin trong nước, hướng tới chuẩn mực quốc tế.

KIM THANH

Tin cùng chuyên mục