Minh họa: K.T

Dấu chân cha

Đọt khói bốc lên tự lòng đất Này đây những rạ rơm Này đây những nước mắt Con giun xéo quằn lòng ta...