Lưu ý đối với các tổ chức hành nghề luật sư

Lưu ý đối với các tổ chức hành nghề luật sư

Sở Tư pháp TPHCM vừa đưa ra một số lưu ý đối với các tổ chức hành nghề luật sư, bao gồm việc thực hiện các thủ tục tại Sở Tư pháp và trách nhiệm của những tổ chức này.